The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန်စာရင်း (၁၇.၅.၂၀၁၉)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၈၂၀၀ ၇၂၀၀ ၁၀၀၀ ၉၆၀၀ ၇၆၀၀ ၂၀၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၈၉၁၈ ၄၈၂ ၇၂၀၀ ၇၁၀၆ ၉၄ ၇၆၀၀ ၇၄၉၃ ၁၀၇  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၄၇၀ ၄၃၀ ၃၁၀၀ ၃၀၀၀ ၁၀၀ ၄၆၀၀ ၄၆၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၇၀ ၉၉၄ ၃၇၆ ၃၀၀၀ ၂၅၅၂ ၄၄၈ ၄၆၀၀ ၄၁၇၇ ၄၂၃  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၇၀၀ ၈၅၄၉ ၂၁၅၁ ၁၁၅၀၀ ၁၀၉၇၉ ၅၂၁ ၉၆၀၀ ၇၅၄၉ ၂၀၅၁  
မြို့နယ်ရုံး ၈၅၄၉ ၈၀၉၁ ၄၅၈ ၁၀၉၇၉ ၁၀၄၄၉ ၅၃၀ ၇၅၄၉ ၇၂၄၈ ၃၀၁  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၉၀၀ - ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၉၃ ၉၀၀ ၈၀၀ ၁၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၃၆၁၈ ၁၃၅၀၀ ၁၁၈ ၇၂၃၈ ၇၂၃၈ - ၈၀၄၃ ၈၀၄၃ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၅၀၀ ၁၃၀၀၆ ၄၉၄ ၇၂၃၈ ၆၈၈၁ ၃၅၇ ၈၀၄၃ ၇၈၆၄ ၁၇၉  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၄၉၄၆ ၁၄၉၄၆ - ၉၄၆၈ ၉၄၆၈ - ၆၂၁၂ ၆၂၁၂ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၄၉၄၆ ၁၄၅၃၀ ၄၁၆ ၉၄၆၈ ၈၅၆၈ ၉၀၀ ၆၂၁၂ ၄၂၈၈ ၁၉၂၄  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၁၉ ၂၈၁ ၁၀၀၀ ၉၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၃ ၈၈ ၂၁၉ ၁၄၆ ၇၃ ၇၉၇ ၅၆၈ ၂၂၉  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၇၀၀ ၁၃၃၈၆ ၃၃၁၄ ၉၈၀၀ ၉၇၉၅ ၅၇၀၀ ၅၆၈၅ ၁၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၃၈၆ ၁၂၄၂၄ ၉၆၂ ၉၇၉၅ ၉၇၈၂ ၁၃ ၅၆၈၅ ၅၅၉၆ ၈၉  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၆၃၀၀ ၆၀၄၂ ၂၅၈ ၇၁၀၀ ၇၀၇၇ ၂၃ ၆၂၀၀ ၆၁၉၂  
မြို့နယ်ရုံး ၆၀၄၂ ၅၃၄၃ ၆၉၉ ၇၀၇၇ ၆၉၂၆ ၁၅၁ ၆၁၉၂ ၅၉၁၅ ၂၇၇  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၂၆၉၄၃ ၂၆၇၇၅ ၁၆၈ ၄၂၇၅၀ ၄၂၇၅၀ - ၁၃၉၃၆ ၁၃၇၃၃ ၂၀၃  
မြို့နယ်ရုံး ၂၆၇၇၅ ၂၆၀၂၄ ၇၅၁ ၄၂၇၅၀ ၄၂၆၇၉ ၇၁ ၁၃၇၃၃ ၁၃၇၀၀ ၃၃  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၂၆၈၀၀ ၁၇၇၈၃ ၉၀၇၀ ၁၄၉၀၀ ၁၄၄၀၀ ၅၀၀ ၂၀၃၀၀ ၁၆၂၉၀ ၄၀၁၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၇၇၈၃ ၁၇၆၉၈ ၈၅ ၁၄၄၀၀ ၁၄၃၈၁ ၁၉ ၁၆၂၉၀ ၁၆၁၇၂ ၁၁၈  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၁၈၅၀ - ၁၁၆၅၀ ၁၁၆၅၀ - ၁၂၅၀၀ ၁၀၂၆၈ ၂၂၃၂  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၀၈၅၉ ၉၉၁ ၁၁၆၅၀ ၁၁၄၇၅ ၁၇၅ ၁၀၂၆၈ ၉၄၁၆ ၈၅၂  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ - ၁၀၃၇၆ ၁၀၃၇၆ - ၆၂၁၀ ၆၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၂၀၀ ၉၀၅၂ ၁၄၈ ၁၀၃၇၆ ၁၀၃၅၂ ၂၄ ၆၂၁၀ ၆၂၀၆  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၁၀၈၂ ၁၀၅၈၂ ၅၀၀ ၁၃၈၁၉ ၁၁၈၁၉ ၂၀၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၀၅၈၂ ၁၀၅၈၂ - ၁၁၈၁၉ ၁၁၈၁၉ -  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၅၆၅၀ ၁၅၆၅၀ - ၄၂၄၈ ၄၂၄၈ - ၃၀၅၀ ၃၀၅၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၀ ၈၀၇၂ ၇၅၇၈ ၄၂၄၈ ၃၆၄၅ ၆၀၃ ၃၀၅၀ ၂၃၉၀ ၆၆၀  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၂၀၀ ၃၁၀၀ ၁၀၀ ၂၁၀၀ ၂၀၃၆ ၆၄ ၈၄၃၀ ၈၄၂၅  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၆၁ ၁၃၉ ၁၈၈၆ ၁၇၃၆ ၁၅၀ ၈၃၅၅ ၈၃၀၂ ၅၃  

 

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း( ၁၇.၅.၂၀၁၉) 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၁၇၀၄၆၄ ၁၇၅၉၉၀ ၆၄၇၁၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၈၂၀၀ ၉၆၀၀ ၂၆၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၄၆၀၀ ၁၁၆၀၀  
ကရင် ၁၀၇၀၀ ၁၁၅၀၀ ၉၆၀၀ ၃၁၈၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၉၀၀ ၃၈၀၀  
မွန် ၁၃၆၁၈ ၇၂၃၈ ၈၀၄၃ ၂၈၈၉၉  
ရခိုင် ၁၃၉၄၆ ၉၄၆၈ ၆၂၁၂ ၂၉၆၂၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၅၇၀၀ ၉၈၀၀ ၅၇၀၀ ၃၁၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၅၈၀၀ ၆၆၀၀ ၆၀၀၀ ၁၈၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၂၄၉၄၃ ၄၂၇၅၀ ၁၃၉၃၆ ၈၁၆၂၉  
၁၁ မကွေး ၂၆၈၀၀ ၁၄၉၀၀ ၂၀၃၀၀ ၆၂၀၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၁၈၅၀ ၁၁၆၅၀ ၁၂၅၀၀ ၃၆၀၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၉၂၀၀ ၁၀၃၇၆ ၆၂၁၀ ၂၅၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၇၄၂၇ ၁၁၀၈၂ ၁၃၈၁၉ ၃၂၃၂၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၅၆၅၀ ၄၂၄၈ ၃၀၅၀ ၂၂၉၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၂၀၀ ၂၁၀၀ ၈၄၃၀ ၁၃၇၃၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၇၃၄၃၄ ၁၅၄၉၁၂ ၁၃၀၉၀၀ ၄၅၉၂၄၆  
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
24-May-2019