The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း (၂၄.၅.၂၀၁၉ )

 

ဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၈၇၀၀ ၇၇၈၀ ၉၂၀ ၁၃၁၀၀ ၁၀၁၁၄ ၂၉၈၆  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၈၉၃၆ ၄၆၄ ၇၇၈၀ ၇၁၂၉ ၆၅၁ ၁၀၁၁၄ ၇၅၄၇ ၂၅၆၇  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၄၇၀ ၄၃၀ ၃၁၀၀ ၃၀၀၀ ၁၀၀ ၄၆၀၀ ၄၆၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၇၀ ၉၉၄ ၃၇၆ ၃၀၀၀ ၂၅၈၃ ၄၁၇ ၄၆၀၀ ၄၂၆၂ ၃၃၈  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၇၀၀ ၁၀၄၉၉ ၂၀၁ ၁၁၆၅၀ ၁၁၆၂၉ ၂၁ ၉၆၇၀ ၉၀၆၉ ၆၀၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၄၉၉ ၈၅၃၉ ၁၉၆၀ ၁၁၆၂၉ ၁၀၄၉၆ ၁၁၃၃ ၉၀၆၉ ၇၃၀၁ ၁၇၆၈  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၉၀၀ - ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၉၃ ၉၀၀ ၈၀၀ ၁၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၃၆၈၁ ၁၃၅၀၀ ၁၈၁ ၇၇၃၈ ၇၃၈၈ ၃၅၀ ၈၅၄၃ ၈၂၆၃ ၂၈၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၅၀၀ ၁၃၀၆၉ ၄၃၁ ၇၃၈၈ ၆၈၉၄ ၄၉၄ ၈၂၆၃ ၈၀၁၆ ၂၄၇  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၄၉၄၆ ၁၄၉၄၆ - ၉၄၆၈ ၉၄၆၈ - ၆၃၄၂ ၆၂၄၂ ၁၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၄၉၄၆ ၁၄၅၃၀ ၄၁၆ ၉၄၆၈ ၈၅၆၈ ၉၀၀ ၆၂၁၂ ၄၂၈၈ ၁၉၂၄  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၁၉ ၂၈၁ ၁၀၀၀ ၉၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၃ ၈၈ ၂၁၉ ၁၄၆ ၇၃ ၇၉၇ ၅၇၀ ၂၂၇  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၇၀၀ ၁၃၆၉၆ ၃၀၀၄ ၉၈၀၀ ၉၈၀၀ - ၇၇၀၀ ၆၈၁၅ ၈၈၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၆၉၆ ၁၂၅၀၅ ၁၁၉၁ ၉၈၀၀ ၉၇၆၆ ၃၄ ၆၈၁၅ ၅၈၈၁ ၉၃၄  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၆၃၀၀ ၆၀၄၂ ၂၅၈ ၇၁၀၀ ၇၀၇၇ ၂၃ ၆၂၀၀ ၆၁၉၃  
မြို့နယ်ရုံး ၆၀၄၂ ၅၄၂၂ ၆၂၀ ၇၀၇၇ ၆၉၇၉ ၉၈ ၆၁၉၃ ၅၉၃၆ ၂၅၇  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၂၆၉၄၃ ၂၆၉၄၃ - ၄၃၇၅၀ ၄၃၀၀၀ ၇၅၀ ၁၅၉၃၆ ၁၄၂၈၈ ၁၆၄၈  
မြို့နယ်ရုံး ၂၆၉၄၃ ၂၆၄၅၉ ၄၈၄ ၄၃၀၀၀ ၄၂၇၀၇ ၂၉၃ ၁၄၂၈၈ ၁၃၇၁၉ ၅၆၉  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၂၆၈၀၀ ၁၈၈၁၃ ၇၉၈၇ ၁၄၉၀၀ ၁၄၅၀၄ ၃၉၆ ၂၀၃၀၀ ၁၇၄၃၀ ၂၈၇၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၈၈၁၃ ၁၈၃၃၈ ၄၇၅ ၁၄၅၀၄ ၁၄၄၂၀ ၈၄ ၁၇၄၃၀ ၁၆၅၀၄ ၉၂၆  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၁၈၅၀ - ၁၂၁၅၀ ၁၂၁၅၀ - ၁၂၅၀၀ ၁၂၄၀၅ ၉၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၀၉၁၂ ၉၃၈ ၁၂၁၅၀ ၁၁၆၃၂ ၅၁၈ ၁၂၄၀၅ ၁၀၅၁၂ ၁၈၉၃  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ - ၁၁၃၇၆ ၁၁၃၇၆ - ၈၂၁၀ ၈၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၂၀၀ ၉၁၉၄ ၁၁၃၇၆ ၁၀၅၁၁ ၈၆၅ ၈၂၁၀ ၆၇၃၉ ၁၄၇၁  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၁၀၈၂ ၁၁၀၈၂ - ၁၃၈၁၉ ၁၃၇၉၃ ၂၆  
မြို့နယ်ရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၁၀၈၂ ၁၀၅၈၂ ၅၀၀ ၁၃၇၉၃ ၁၁၈၁၉ ၁၉၇၄  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၅၆၅၀ ၁၅၆၅၀ - ၄၂၄၈ ၄၂၄၈ - ၃၀၅၀ ၃၀၅၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၀ ၈၁၉၁ ၇၄၅၉ ၄၂၄၈ ၃၆၅၂ ၅၉၆ ၃၀၅၀ ၂၄၂၃ ၆၂၇  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၂၈၀ ၃၁၀၀ ၁၈၀ ၂၁၀၀ ၂၀၃၆ ၆၄ ၁၀၄၃၀ ၉၃၈၀ ၁၀၅၀  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၆၃ ၁၃၇ ၁၈၈၆ ၁၈၃၂ ၅၄ ၉၃၁၀ ၈၃၂၂ ၉၈၈  

 

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း (၂၄.၅.၂၀၁၉) 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၁၇၀၄၆၄ ၁၇၅၉၉၀ ၆၄၇၁၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၈၇၀၀ ၁၃၁၀၀ ၃၀၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၄၆၀၀ ၁၁၆၀၀  
ကရင် ၁၀၇၀၀ ၁၁၅၀၀ ၉၆၀၀ ၃၁၈၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၉၀၀ ၃၈၀၀  
မွန် ၁၃၆၈၁ ၇၇၃၈ ၈၅၄၃ ၂၉၉၆၂  
ရခိုင် ၁၃၉၄၆ ၉၄၆၈ ၆၃၄၂ ၂၉၇၅၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၅၇၀၀ ၉၈၀၀ ၇၇၀၀ ၃၃၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၅၈၀၀ ၆၆၀၀ ၆၀၀၀ ၁၈၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၂၄၉၄၃ ၄၃၇၅၀ ၁၅၉၃၆ ၈၄၆၂၉  
၁၁ မကွေး ၂၆၈၀၀ ၁၄၉၀၀ ၂၀၃၀၀ ၆၂၀၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၁၈၅၀ ၁၂၁၅၀ ၁၂၅၀၀ ၃၆၅၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၉၂၀၀ ၁၁၃၇၆ ၈၂၁၀ ၂၈၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၇၄၂၇ ၁၁၀၈၂ ၁၃၈၁၉ ၃၂၃၂၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၅၆၅၀ ၄၂၄၈ ၃၀၅၀ ၂၂၉၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၂၈၀ ၂၁၀၀ ၁၀၄၃၀ ၁၅၈၁၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၇၃၅၇၇ ၁၅၈၄၁၂ ၁၄၃၀၃၀ ၄၇၅၀၁၉  
Download Link : State_Divistions.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
30-May-2019