The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း (၇.၆.၂၀၁၉ )

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၈၇၀၀ ၈၆၈၅ ၁၅ ၁၃၁၀၀ ၁၃၀၈၈ ၁၂  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၈၉၆၉ ၄၃၁ ၈၆၈၅ ၇၅၆၃ ၁၁၂၂ ၁၃၀၈၈ ၈၅၃၅ ၄၅၅၃  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၄၇၀ ၄၃၀ ၃၁၀၀ ၃၀၀၀ ၁၀၀ ၄၆၀၀ ၄၆၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၇၀ ၉၉၇ ၃၇၃ ၃၀၀၀ ၂၆၇၂ ၃၂၈ ၄၆၀၀ ၄၃၈၄ ၂၁၆  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၇၀၀ ၁၀၅၉၉ ၁၀၁ ၁၁၆၅၀ ၁၁၆၂၉ ၂၁ ၉၆၇၀ ၉၀၆၉ ၆၀၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၅၉၉ ၉၂၅၂ ၁၃၄၇ ၁၁၆၂၉ ၁၀၆၈၉ ၉၄၀ ၉၀၆၉ ၈၂၀၆ ၈၆၃  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၉၀၀ - ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၉၃ ၉၀၀ ၈၀၀ ၁၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၄၆၈၁ ၁၄၄၉၉ ၁၈၂ ၇၇၃၈ ၇၇၃၈ - ၁၁၀၄၃ ၁၀၈၅၂ ၁၉၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၄၄၉၉ ၁၃၈၆၈ ၆၃၁ ၇၇၃၈ ၇၁၈၃ ၅၅၅ ၁၀၈၅၂ ၉၆၉၉ ၁၁၅၃  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၄၉၄၆ ၁၄၉၄၆ - ၉၄၆၈ ၉၄၆၈ - ၆၃၄၂ ၆၂၉၂ ၅၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၄၉၄၆ ၁၄၉၀၂ ၄၄ ၉၄၆၈ ၆၂၇၈ ၁၉၀ ၆၂၉၂ ၅၈၇၆ ၄၁၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၂၄ ၂၇၆ ၁၀၀၀ ၉၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၃ ၈၈ ၂၂၄ ၁၄၆ ၇၈ ၇၉၇ ၅၇၂ ၂၂၅  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၇၀၀ ၁၃၇၇၆ ၂၉၂၄ ၉၈၀၀ ၉၈၀၀ - ၇၇၀၀ ၇၄၅၃ ၂၄၇  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၇၇၆ ၁၃၀၈၃ ၆၉၃ ၉၈၀၀ ၉၇၆၈ ၃၂ ၇၄၅၃ ၆၆၄၀ ၈၁၃  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၆၃၀၀ ၆၁၉၂ ၁၀၈ ၇၁၀၀ ၇၁၀၀ - ၁၀၂၀၀ ၈၀၂၉ ၂၁၇၁  
မြို့နယ်ရုံး ၆၁၉၂ ၅၄၇၉ ၇၁၃ ၇၁၀၀ ၆၉၉၈ ၁၀၂ ၈၀၂၉ ၆၄၁၁ ၁၆၁၈  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၃၀၁၄၃ ၂၈၃၉၃ ၁၇၅၀ ၄၅၂၅၀ ၄၄၂၀၀ ၁၀၅၀ ၂၃၉၃၆ ၁၉၃၇၃ ၄၅၆၃  
မြို့နယ်ရုံး ၂၈၃၉၃ ၂၆၈၃၂ ၁၅၆၁ ၄၄၂၀၀ ၄၃၅၅၇ ၆၄၃ ၁၉၃၇၃ ၁၄၅၉၇ ၄၇၇၆  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၂၆၈၀၀ ၁၉၆၉၇ ၇၁၀၃ ၁၄၉၀၀ ၁၄၆၉၂ ၂၀၈ ၂၀၃၀၀ ၁၉၈၆၉ ၄၃၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၉၆၉၇ ၁၉၀၁၈ ၆၇၉ ၁၄၆၉၂ ၁၄၆၀၇ ၈၅ ၁၉၈၆၉ ၁၇၁၇၂ ၂၆၉၇  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၁၈၅၀ - ၁၂၁၅၀ ၁၂၁၅၀ - ၁၂၅၀၀ ၁၂၄၀၅ ၉၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၁၀၃၅ ၈၁၅ ၁၂၁၅၀ ၁၁၈၁၉ ၃၃၁ ၁၂၄၀၅ ၁၁၆၄၇ ၇၅၈  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ - ၁၁၃၇၆ ၁၁၃၇၆ - ၈၂၁၀ ၈၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ - ၁၁၃၇၆ ၁၀၉၆၄ ၄၁၂ ၈၂၁၀ ၇၅၀၇ ၇၀၃  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၁၀၈၂ ၁၁၀၈၂ - ၁၃၈၁၉ ၁၃၈၁၈  
မြို့နယ်ရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၁၀၈၂ ၁၀၈၆၀ ၂၂၂ ၁၃၈၁၈ ၁၂၈၈၅ ၉၃၃  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၅၆၅၀ ၁၅၆၅၀ - ၄၂၄၈ ၄၂၄၈ - ၃၀၅၀ ၃၀၅၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၀ ၈၂၄၈ ၇၄၀၂ ၄၂၄၈ ၃၆၅၉ ၅၈၉ ၃၀၅၀ ၂၄၃၁ ၆၁၉  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၂၈၀ ၃၁၀၀ ၁၈၀ ၂၁၀၀ ၂၀၄၆ ၅၄ ၁၀၄၃၀ ၁၀၃၈၀ ၅၀  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၆၆ ၁၃၄ ၁၈၉၆ ၁၈၄၄ ၅၂ ၁၀၃၁၀ ၈၆၂၉ ၁၆၈၁  

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း (၇.၆.၂၀၁၉) 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၁၇၀၄၆၄ ၁၇၅၉၉၀ ၆၄၇၁၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၈၇၀၀ ၁၃၁၀၀ ၃၀၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၄၆၀၀ ၁၁၆၀၀  
ကရင် ၁၀၇၀၀ ၁၁၅၀၀ ၉၆၀၀ ၃၁၈၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၉၀၀ ၃၈၀၀  
မွန် ၁၄၆၈၁ ၇၇၃၈ ၁၁၀၄၃ ၃၃၄၆၂  
ရခိုင် ၁၃၉၄၆ ၉၄၆၈ ၆၃၄၂ ၂၉၇၅၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၅၇၀၀ ၉၈၀၀ ၇၇၀၀ ၃၃၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၅၈၀၀ ၆၆၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၂၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၂၈၁၄၃ ၄၅၂၅၀ ၂၃၉၃၆ ၉၇၃၂၉  
၁၁ မကွေး ၂၆၈၀၀ ၁၄၉၀၀ ၂၀၃၀၀ ၆၂၀၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၁၈၅၀ ၁၂၁၅၀ ၁၂၅၀၀ ၃၆၅၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၉၂၀၀ ၁၁၃၇၆ ၈၂၁၀ ၂၈၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၇၄၂၇ ၁၁၀၈၂ ၁၃၈၁၉ ၃၂၃၂၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၅၆၅၀ ၄၂၄၈ ၃၀၅၀ ၂၂၉၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၂၈၀ ၂၁၀၀ ၁၀၄၃၀ ၁၅၈၁၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၇၇၇၇၇ ၁၅၉၉၁၂ ၁၅၇၅၃၀ ၄၉၅၂၁၉  
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
02-Jul-2019