The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း (၂၁.၆.၂၀၁၉)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၈၇၀၀ ၈၆၉၆ ၁၃၁၀၀ ၁၃၀၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၈၉၈၃ ၄၁၇ ၈၆၉၆ ၇၉၈၈ ၇၀၈ ၁၃၀၉၇ ၉၄၉၂ ၃၆၀၅  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၄၇၀ ၄၃၀ ၃၁၀၀ ၃၀၅၀ ၅၀ ၇၂၂၀ ၄၈၀၀ ၂၄၂၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၇၀ ၉၉၈ ၃၇၂ ၃၀၅၀ ၂၆၈၅ ၃၆၅ ၄၈၀၀ ၄၄၄၁ ၃၅၉  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၃၇၀၀ ၁၃၁၄၉ ၅၅၁ ၁၂၁၅၀ ၁၂၁၂၉ ၂၁ ၉၆၇၀ ၉၅၂၄ ၁၄၆  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၁၄၉ ၉၆၈၄ ၃၄၆၅ ၁၂၁၂၉ ၁၁၆၁၇ ၅၁၂ ၉၅၂၄ ၈၄၆၄ ၁၀၆၀  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၉၀၀ - ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၉၃ ၉၀၀ ၈၅၆ ၄၄ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၇၈၈၁ ၁၅၅၆၃ ၂၃၁၈ ၇၇၃၈ ၇၇၃၈ - ၁၁၀၄၃ ၁၁၀၂၇ ၁၆  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၅၆၃ ၁၅၂၁၅ ၃၄၈ ၇၇၃၈ ၇၄၅၆ ၂၈၂ ၁၁၀၂၇ ၁၀၅၈၂ ၄၄၅  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၇၉၄၆ ၁၇၈၄၆ ၁၀၀ ၉၉၆၈ ၉၉၆၈ - ၈၀၄၂ ၈၀၁၇ ၂၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၇၈၄၆ ၁၆၂၇၆ ၁၅၇၀ ၉၉၆၈ ၉၃၉၉ ၅၆၉ ၈၃၇၇ ၆၁၀၃ ၂၂၇၄  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၇၄ ၂၂၆ ၁၀၀၀ ၉၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၃ ၈၈ ၂၇၄ ၁၄၉ ၁၂၅ ၇၉၇ ၅၇၂ ၂၂၅  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၇၀၀ ၁၃၉၃၁ ၂၇၆၉ ၉၈၀၀ ၉၈၀၀ - ၁၀၇၀၀ ၈၃၆၃ ၂၃၃၇  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၉၃၁ ၁၃၁၇၆ ၇၅၅ ၉၈၀၀ ၉၇၆၈ ၃၂ ၈၃၆၃ ၇၁၀၀ ၁၂၆၃  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၆၃၀၀ ၆၂၀၂ ၉၈ ၇၁၀၀ ၇၁၀၀ - ၁၀၂၀၀ ၈၃၂၅ ၁၈၇၅  
မြို့နယ်ရုံး ၆၂၀၂ ၅၇၁၅ ၄၈၇ ၇၁၀၀ ၇၀၃၈ ၆၂ ၈၃၂၅ ၆၈၇၀ ၁၄၅၅  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၃၀၁၄၃ ၃၀၁၄၃ - ၄၅၂၅၀ ၄၅၂၅၀ - ၂၃၉၃၆ ၂၀၂၉၈ ၃၆၃၈  
မြို့နယ်ရုံး ၃၀၁၄၃ ၂၈၈၀၂ ၁၃၄၁ ၄၅၂၅၀ ၄၄၇၃၇ ၅၁၃ ၂၀၂၉၈ ၁၆၈၆၁ ၃၄၃၇  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၂၆၈၀၀ ၂၁၈၀၃ ၄၉၉၇ ၁၄၉၀၀ ၁၄၈၈၁ ၁၉ ၂၀၃၀၀ ၂၀၂၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၂၁၈၀၃ ၂၁၀၆၅ ၇၃၈ ၁၄၈၈၁ ၁၄၆၆၂ ၂၁၉ ၂၀၂၉၇ ၁၉၁၃၇ ၁၁၆၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၃၈၅၀ ၁၁၈၈၉ ၁၉၆၁ ၁၂၆၀၀ ၁၂၁၆၇ ၄၃၃ ၁၂၅၀၀ ၁၂၄၉၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၈၈၉ ၁၁၀၄၀ ၈၄၉ ၁၂၁၆၇ ၁၁၈၇၃ ၂၉၄ ၁၂၄၉၅ ၁၁၈၇၃ ၆၂၂  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၁၀၂၀၀ ၁၀၂၀၀ - ၁၁၃၇၆ ၁၁၃၇၆ - ၈၂၁၀ ၈၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၀၀ ၉၂၄၆ ၉၅၄ ၁၁၃၇၆ ၁၁၁၈၄ ၁၉၂ ၈၂၁၀ ၇၈၃၂ ၃၇၈  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၈၁၇၇ ၈၁၇၇ - ၁၁၀၈၂ ၁၁၀၈၂ - ၁၄၈၁၉ ၁၄၈၁၇  
မြို့နယ်ရုံး ၈၁၇၇ ၇၇၅၂ ၄၂၅ ၁၁၀၈၂ ၁၀၉၈၄ ၉၈ ၁၄၈၁၇ ၁၄၀၄၈ ၇၆၉  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၉၃၅၀ ၁၅၆၅၀ ၃၇၀၀ ၄၂၄၈ ၄၂၄၈ - ၅၇၅၀ ၃၀၅၀ ၂၇၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၀ ၉၃၂၂ ၆၃၂၈ ၄၂၄၈ ၃၇၈၀ ၄၆၈ ၃၀၅၀ ၂၅၇၆ ၄၇၄  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၂၈၀ ၃၁၀၀ ၁၈၀ ၂၁၀၀ ၂၀၆၆ ၃၄ ၁၁၄၃၀ ၁၀၄၃၀ ၁၀၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၆၇ ၁၃၃ ၁၉၁၆ ၁၈၈၄ ၃၂ ၁၀၃၆၀ ၉၄၉၇ ၈၆၃  

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း (၂၁.၆.၂၀၁၉) 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၂၅၁၄၆၄ ၂၅၀၉၉၀ ၈၀၃၁၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၈၇၀၀ ၁၃၁၀၀ ၃၀၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၇၂၂၀ ၁၄၂၂၀  
ကရင် ၁၃၇၀၀ ၁၂၀၀၀ ၉၆၀၀ ၃၅၃၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၉၀၀ ၃၈၀၀  
မွန် ၁၇၈၈၁ ၇၇၃၈ ၁၁၀၄၃ ၃၆၆၆၂  
ရခိုင် ၁၆၉၄၆ ၉၉၆၈ ၈၀၄၂ ၃၄၉၅၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၅၇၀၀ ၉၈၀၀ ၁၀၇၀၀ ၃၆၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၅၈၀၀ ၆၆၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၂၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၂၈၁၄၃ ၄၅၂၅၀ ၂၃၉၃၆ ၉၇၃၂၉  
၁၁ မကွေး ၂၆၈၀၀ ၁၄၉၀၀ ၂၀၃၀၀ ၆၂၀၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၃၈၅၀ ၁၂၆၀၀ ၁၂၅၀၀ ၃၈၉၅၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၁၀၂၀၀ ၁၁၃၇၆ ၈၂၁၀ ၂၉၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၈၁၇၇ ၁၁၀၈၂ ၁၄၈၁၉ ၃၄၀၇၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၉၃၅၀ ၄၂၄၈ ၅၇၅၀ ၂၉၃၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၂၈၀ ၂၁၀၀ ၁၁၄၃၀ ၁၆၈၁၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၉၄၄၂၇ ၁၆၁၃၆၂ ၁၆၉၅၅၀ ၅၂၅၃၃၉  
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
02-Jul-2019