The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၂၉.၇.၂၀၁၉)

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ   မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း 

ရက်စွဲ  ။ ၂၉.၇.၂၀၁၉ 

ဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၉၇၀၀ ၉၆၉၉ ၁၃၁၀၀ ၁၃၁၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၈၉၉၀ ၄၁၀ ၉၆၉၉ ၈၆၇၇ ၁၀၂၂ ၁၃၁၀၀ ၁၀၇၃၃ ၂၃၆၇  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၄၇၀ ၄၃၀ ၃၁၀၀ ၃၁၀၀ - ၇၂၂၀ ၄၉၆၀ ၂၂၆၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၇၀ ၁၀၆၉ ၃၀၁ ၃၁၀၀ ၂၉၀၃ ၁၉၇ ၄၉၆၀ ၄၇၂၃ ၂၃၇  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၅၇၀၀ ၁၃၅၉၉ ၂၁၀၁ ၁၄၁၅၀ ၁၃၈၄၉ ၃၀၁ ၁၅၆၇၀ ၁၁၃၉၄ ၄၂၇၆  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၅၉၉ ၁၁၄၅၀ ၂၁၄၉ ၁၃၈၄၉ ၁၃၁၇၈ ၆၇၁ ၁၁၃၉၄ ၈၉၃၂ ၂၄၆၂  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၁၇၃၀ ၉၅၉ ၇၇၁ ၃၉၈၀ ၂၆၄၃ ၁၃၃၇  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၇၀၀ - ၉၅၉ ၈၈၅ ၇၄ ၂၆၄၃ ၁၉၀၀ ၇၄၃  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၂၁၆၅၁ ၁၇၆၂၁ ၄၀၃၀ ၁၁၂၃၈ ၈၈၀၉ ၂၄၂၉ ၁၈၀၄၃ ၁၃၇၄၀ ၄၃၀၃  
မြို့နယ်ရုံး ၁၇၆၂၁ ၁၇၁၂၉ ၄၉၂ ၈၈၀၉ ၈၁၉၂ ၆၁၇ ၁၃၇၄၀ ၁၂၄၈၂ ၁၂၅၈  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၈၉၄၆ ၁၈၆၁၁ ၃၃၅ ၁၃၄၆၈ ၁၀၅၀၈ ၂၉၆၀ ၁၀၄၀၂ ၈၇၉၇ ၁၆၀၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၈၆၁၁ ၁၇၇၇၁ ၈၄၀ ၁၀၅၀၈ ၁၀၁၀၅ ၄၀၃ ၈၇၉၇ ၇၈၅၆ ၉၄၁  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၅၀၀ ၇၄၁ ၇၅၉ ၁၅၀၀ ၇၈၄ ၇၁၆ ၁၅၀၀ ၁၀၀၀ ၅၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၅ ၈၆ ၂၈၄ ၁၆၅ ၁၁၉ ၈၀၀ ၆၀၂ ၁၉၈  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၇၀၀ ၁၄၁၆၀ ၂၅၄၀ ၁၁၈၀၀ ၁၁၇၈၀ ၂၀ ၁၀၇၀၀ ၉၂၄၆ ၁၄၅၄  
မြို့နယ်ရုံး ၁၄၁၆၀ ၁၃၄၁၇ ၇၄၃ ၁၁၇၈၀ ၁၀၁၀၅ ၁၆၇၅ ၉၂၄၆ ၈၅၂၄ ၇၂၂  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၇၃၀၀ ၆၅၀၆ ၇၉၄ ၈၁၀၀ ၇၄၀၄ ၆၉၆ ၁၀၂၀၀ ၉၂၃၄ ၉၆၆  
မြို့နယ်ရုံး ၆၅၀၆ ၅၈၆၇ ၆၃၉ ၇၄၀၄ ၇၁၃၂ ၂၇၂ ၉၂၃၄ ၇၇၀၉ ၁၅၂၅  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၃၄၁၄၃ ၃၃၄၆၁ ၆၈၂ ၄၇၂၅၀ ၄၇၀၆၀ ၁၉၀ ၂၃၉၃၆ ၂၁၉၀၃ ၂၀၃၃  
မြို့နယ်ရုံး ၃၃၄၆၁ ၃၂၁၃၈ ၁၃၂၃ ၄၇၀၆၀ ၄၆၃၅၄ ၇၀၆ ၂၁၉၀၃ ၁၉၈၆၄ ၂၀၃၉  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၃၁၈၀၀ ၂၉၄၁၂ ၂၃၈၈ ၁၇၄၀၀ ၁၇၂၄၆ ၁၅၄ ၂၂၃၀၀ ၂၂၃၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၂၉၄၁၂ ၂၆၇၂၈ ၂၆၈၄ ၁၇၂၄၆ ၁၅၇၇၀ ၁၄၇၆ ၂၂၃၀၀ ၂၁၄၂၂ ၈၇၈  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၃၈၅၀ ၁၃၈၅၀ - ၁၂၆၀၀ ၁၂၆၀၀ - ၁၂၅၀၀ ၁၂၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၈၅၀ ၁၂၂၈၇ ၁၅၆၃ ၁၂၆၀၀ ၁၂၂၆၅ ၃၃၅ ၁၂၅၀၀ ၁၂၃၀၇ ၁၉၃  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၁၀၂၀၀ ၁၀၂၀၀ - ၁၁၃၇၆ ၁၁၃၇၆ - ၈၂၁၀ ၈၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၀၀ ၉၇၁၉ ၄၈၁ ၁၁၃၇၆ ၁၁၃၁၃ ၆၃ ၈၂၁၀ ၈၁၅၉ ၅၁  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၉၁၁၁ ၉၁၁၁ - ၁၃၅၈၂ ၁၃၅၇၇ ၂၁၈၁၉ ၂၁၃၃၃ ၄၈၆  
မြို့နယ်ရုံး ၉၁၁၁ ၈၇၁၉ ၃၉၂ ၁၃၅၇၇ ၁၃၁၅၅ ၄၂၂ ၂၁၃၃၃ ၁၇၄၀၉ ၃၉၂၄  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၉၃၅၀ ၁၆၁၆၀ ၃၁၉၀ ၅၉၄၈ ၄၂၆၈ ၁၆၈၀ ၅၇၅၀ ၄၄၅၉ ၁၂၉၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၆၁၆၀ ၁၁၄၀၇ ၄၇၅၃ ၄၂၆၈ ၃၉၅၆ ၃၁၂ ၄၄၅၉ ၃၀၆၆ ၁၃၉၃  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၄၃၆၃ ၃၉၁၉ ၄၄၄ ၂၁၀၀ ၂၀၈၂ ၁၈ ၁၃၉၃၀ ၁၁၆၂၁ ၂၃၀၉  
မြို့နယ်ရုံး ၁၆၁၉ ၈၄၈ ၇၇၁ ၁၉၃၂ ၁၉၁၇ ၁၅ ၁၁၅၅၁ ၁၀၇၇၇ ၇၇၄  

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း 

ရက်စွဲ ။ ၂၉.၇.၂၀၁၉

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၂၅၁၄၆၄ ၂၅၀၉၉၀ ၈၀၃၁၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၉၇၀၀ ၁၃၁၀၀ ၃၁၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၇၂၂၀ ၁၄၂၂၀  
ကရင် ၁၅၇၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၅၆၀၀ ၄၅၃၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၁၇၃၀ ၃၉၈၀ ၆၇၁၀  
မွန် ၂၁၆၅၁ ၁၁၂၃၈ ၁၈၀၄၃ ၅၀၉၃၂  
ရခိုင် ၁၇၉၄၆ ၁၃၄၆၈ ၁၀၄၀၂ ၄၁၈၁၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၄၅၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၅၇၀၀ ၁၁၈၀၀ ၁၀၇၀၀ ၃၈၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၆၈၀၀ ၇၆၀၀ ၁၀၀၀၀ ၂၄၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၃၂၁၄၃ ၄၇၂၅၀ ၂၃၉၃၆ ၁၀၃၃၂၉  
၁၁ မကွေး ၃၁၈၀၀ ၁၇၄၀၀ ၂၂၃၀၀ ၇၁၅၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၃၈၅၀ ၁၂၆၀၀ ၁၂၅၀၀ ၃၈၉၅၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၁၀၂၀၀ ၁၁၃၇၆ ၈၂၁၀ ၂၉၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၉၁၁၁ ၁၃၅၈၂ ၂၁၈၁၉ ၄၄၅၁၂  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၉၃၅၀ ၅၉၄၈ ၅၇၅၀ ၃၁၀၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၄၃၆၃ ၂၁၀၀ ၁၃၉၃၀ ၂၀၃၉၃  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၂၁၃၇၁၄ ၁၈၄၃၉၂ ၁၉၈၉၉၀ ၅၉၇၀၉၆  
Download Link : Total_29_7_19.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
07-Aug-2019