The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၇.၁၀.၂၀၁၉)

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း 

ရက်စွဲ  ။ ၇.၁၀.၂၀၁၉ 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး က်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၂၀၀ ၁၀၂၀၀ - ၁၁၇၀၀ ၁၁၆၇၉ ၂၁ ၁၆၆၀၀ ၁၆၅၉၂  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၀၀ ၉၁၉၈ ၁၀၀၂ ၁၁၆၇၉ ၉၈၂၇ ၁၈၅၂ ၁၆၅၉၂ ၁၃၀၈၂ ၃၅၁၀  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၆၈၂ ၂၁၈ ၄၄၈၀ ၃၃၄၃ ၁၁၃၇ ၇၂၂၀ ၆၇၇၅ ၄၄၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၈၂ ၁၂၇၁ ၃၁၁ ၃၃၄၃ ၂၉၇၆ ၃၆၇ ၆၇၇၅ ၆၁၁၃ ၆၆၂  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၅၇၀၀ ၁၅၆၅၉ ၄၁ ၁၆၁၅၀ ၁၅၈၃၄ ၃၁၆ ၁၅၆၇၀ ၁၂၄၄၂ ၃၂၂၈  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၉ ၁၃၇၇၅ ၁၈၈၄ ၁၅၈၃၄ ၁၅၂၁၂ ၆၂၂ ၁၂၄၄၂ ၁၀၉၅၈ ၁၄၈၄  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၄၉ ၁၃၂၇ ၃၂၂ ၂၀၃၀ ၁၂၅၂ ၇၇၈ ၄၄၈၀ ၃၅၀၈ ၉၇၂  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၇ ၇၃၃ ၂၉၄ ၁၂၅၂ ၁၀၁၉ ၂၃၃ ၃၅၀၈ ၃၁၈၀ ၃၂၈  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၂၁၆၅၁ ၂၁၆၁၇ ၃၄ ၁၁၂၃၈ ၁၀၆၂၆ ၆၁၂ ၁၈၀၄၃ ၁၆၈၀၈ ၁၂၃၅  
မြို့နယ်ရုံး ၂၁၆၁၇ ၂၀၉၁၅ ၇၀၂ ၁၀၆၂၆ ၁၀၂၉၅ ၃၃၁ ၁၆၈၀၈ ၁၅၉၅၄ ၈၅၄  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၂၂၉၄၆ ၂၁၆၆၆ ၁၂၈၀ ၁၆၄၆၈ ၁၄၆၁၀ ၁၈၅၈ ၁၃၄၀၂ ၁၂၂၉၄ ၁၁၀၈  
မြို့နယ်ရုံး ၂၁၆၆၆ ၂၀၂၉၁ ၁၃၇၅ ၁၄၆၁၀ ၁၂၇၇၂ ၁၈၃၈ ၁၂၂၉၄ ၁၀၇၇၀ ၁၅၂၄  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၅၀၀ ၇၄၁ ၇၅၉ ၁၅၀၀ ၇၈၉ ၇၁၁ ၁၅၀၀ ၁၀၅၀ ၄၅၀  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၈ ၈၃ ၂၈၉ ၁၈၉ ၁၀၀ ၈၅၀ ၆၆၈ ၁၈၂  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၈၁၄၈ ၁၆၂၀၅ ၁၉၄၃ ၁၄၃၀၀ ၁၃၃၆၄ ၉၃၆ ၁၅၂၀၀ ၁၃၂၀၀ ၂၀၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၆၂၀၅ ၁၅၃၆၁ ၈၄၄ ၁၃၃၆၄ ၁၃၀၂၁ ၃၄၃ ၁၃၂၀၀ ၁၂၀၇၉ ၁၁၂၁  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၂၈၃ ၈၅၆၃ ၁၇၂၀ ၁၀၁၀၀ ၈၇၄၆ ၁၃၅၄ ၁၂၂၀၀ ၁၁၅၆၈ ၆၃၂  
မြို့နယ်ရုံး ၈၅၆၃ ၇၄၀၅ ၁၁၅၈ ၈၇၄၆ ၈၁၀၃ ၆၄၃ ၁၁၅၆၈ ၉၈၄၆ ၁၇၂၂  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၄၀၁၄၃ ၄၀၁၄၃ - ၅၁၂၅၀ ၅၁၂၅၀ - ၂၈၉၃၆ ၂၈၄၅၃ ၄၈၃  
မြို့နယ်ရုံး ၄၀၁၄၃ ၃၉၉၀၆ ၂၃၇ ၅၁၂၅၀ ၅၁၀၇၈ ၁၇၂ ၂၈၄၅၃ ၂၇၂၁၄ ၁၂၃၉  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၃၂၈၀၀ ၃၂၃၅၆ ၄၄၄ ၂၁၆၄၀ ၂၀၄၅၆ ၁၁၈၄ ၃၂၄၀၀ ၃၁၁၇၂ ၁၂၂၈  
မြို့နယ်ရုံး ၃၂၃၅၆ ၃၂၁၂၉ ၂၂၇ ၂၀၄၅၆ ၁၉၉၉၄ ၄၆၂ ၃၁၁၇၂ ၂၉၃၆၂ ၁၈၁၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၆၈၅၀ ၁၆၈၅၀ - ၁၆၆၀၀ ၁၆၅၃၈ ၆၂ ၁၇၅၀၀ ၁၇၄၃၉ ၆၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၆၈၅၀ ၁၅၈၃၉ ၁၀၁၅ ၁၆၅၃၈ ၁၅၁၁၉ ၁၄၁၉ ၁၇၄၃၉ ၁၅၉၆၀ ၁၄၇၉  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၁၁၃၈၆ ၁၁၃၈၆ - ၁၃၉၃၉ ၁၃၉၃၉ - ၁၁၅၇၀ ၁၁၅၇၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၃၈၆ ၁၀၆၄၁ ၇၄၅ ၁၃၉၃၉ ၁၂၉၅၇ ၉၈၂ ၁၁၅၇၀ ၁၀၄၇၅ ၁၀၉၅  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၁၄၄၁၁ ၁၂၃၂၀ ၂၀၉၁ ၁၇၅၈၂ ၁၇၅၆၉ ၁၃ ၂၄၈၁၉ ၂၄၇၉၅ ၂၄  
မြို့နယ်ရုံး ၁၂၃၂၀ ၁၁၂၂၀ ၁၁၀၀ ၁၇၅၆၉ ၁၆၂၁၆ ၁၃၅၃ ၂၄၇၉၅ ၂၂၈၈၀ ၁၉၁၅  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၉၃၅၀ ၁၇၁၆၀ ၂၁၉၀ ၅၉၄၈ ၅၆၆၈ ၂၈၀ ၅၇၅၀ ၅၄၃၀ ၃၂၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၇၁၆၀ ၁၄၃၇၈ ၂၇၈၂ ၅၆၆၈ ၄၆၉၇ ၉၇၁ ၅၄၃၀ ၄၂၂၈ ၁၂၀၂  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၅၄၆၃ ၄၃၈၃ ၁၀၈၀ ၃၂၀၀ ၂၁၁၃ ၁၀၈၇ ၁၆၉၃၀ ၁၆၈၂၄ ၁၀၆  
မြို့နယ်ရုံး ၂၀၈၃ ၁၇၀၃ ၃၈၀ ၁၉၆၃ ၁၉၂၁ ၄၂ ၁၆၇၅၄ ၁၅၂၃၆ ၁၅၁၈  

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း 

ရက်စွဲ  ။  ၇.၁၀.၂၀၁၉ 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၂၅၁၄၆၄ ၂၅၀၉၉၀ ၈၀၃၁၂၀  
ကချင် ၉၅၀၀ ၁၁၇၀၀ ၁၆၆၀၀ ၃၇၈၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၄၄၈၀ ၇၂၂၀ ၁၅၆၀၀  
ကရင် ၁၅၇၀၀ ၁၆၀၀၀ ၁၅၆၀၀ ၄၇၃၀၀  
ချင်း ၁၆၄၉ ၂၀၃၀ ၄၄၈၀ ၈၁၅၉  
မွန် ၂၁၆၅၁ ၁၁၂၃၈ ၁၈၀၄၃ ၅၀၉၃၂  
ရခိုင် ၂၁၉၄၆ ၁၆၄၆၈ ၁၃၄၀၂ ၅၁၈၁၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ ၄၅၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၇၁၄၈ ၁၄၃၀၀ ၁၅၂၀၀ ၄၆၆၄၈  
ရှမ်း-မြောက် ၉၇၈၃ ၉၆၀၀ ၁၂၀၀၀ ၃၁၃၈၃  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၃၈၁၄၃ ၅၁၂၅၀ ၂၈၉၃၆ ၁၁၈၃၂၉  
၁၁ မကွေး ၃၂၈၀၀ ၂၁၆၄၀ ၃၂၄၀၀ ၈၆၈၄၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၆၈၅၀ ၁၆၆၀၀ ၁၇၅၀၀ ၅၀၉၅၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၁၁၃၈၆ ၁၃၉၃၉ ၁၁၅၇၀ ၃၆၈၉၅  
၁၄ ဧရာဝတီ ၁၄၄၁၁ ၁၇၅၈၂ ၂၄၈၁၉ ၅၆၈၁၂  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၉၃၅၀ ၅၉၄၈ ၅၇၅၀ ၃၁၀၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၅၄၆၃ ၃၂၀၀ ၁၆၉၃၀ ၂၅၅၉၃  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၂၄၁၁၈၀ ၂၁၇၄၇၅ ၂၄၁၉၅၀ ၇၀၀၆၀၅  
Download Link : Total_7_10_19.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
10-Oct-2019