The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေး နှစ် ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် တည်ဆောက်မည့် ၆၆ ကေဗွီနှင့် ၃၃ ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံများ တည်ဆောက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများအချိန်မီပြီးစီးနိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင် ဝယ်ယူရန် လိုအပ်သော Anchor Bolt & Nut များအား မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်။

Download Link : 6-T-2020-2021.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
01-Oct-2020