The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ရုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းများ (Version 1.0)

ရုံးလုပ်ငန်းဌာနများတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့် နည်းလမ်းများ (Version 1.0)

Post under by : ဝန်ကြီးရုံး
17-Oct-2020