The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။      ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၊ ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန ၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော  ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

Download Link : Newspaper_(22-23)3.pdf
Post under by : ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန(DHPI)
31-May-2022