The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ကယားပြည်နယ်


ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့/ကျေးရွာများ၏ လက်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှု အခြေအနေ

စဉ်

ခရိုင်

အမည်

မြို့အရေအတွက်

ကျေးရွာအရေအတွက်

မီးလင်း

ရန်ကျန်

ရာခိုင်နှုန်း

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းပြီး

ကျန်

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းပြီး

ကျန်

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

စုစု

ပေါင်း

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

စုစု

ပေါင်း

လွိုင်ကော်

-

-

၄၂၂

၃၅၁

၄၆

၃၉၇

၂၅

၅.၉၂

ဘောလခဲ

-

-

၈၈

၅၀

၃၀

၈၀

၉.၀၉

 

တိုင်းချုပ်

၁၁

၁၁

-

၁၁

-

၅၁၀

၄၀၁

၇၆

၄၇၇

၃၃

၆.၄၇

 

ကယားပြည်နယ် အတွင်း ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိပြီးအိမ်ထောင်စုများ

စဉ်

ခရိုင်အမည်

အိမ်ထောင်စု

 ဦးရေ

မီးလင်းပြီး

အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းရန်ကျန် အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းပြီး 

အိမ်ထောင်စု

(%)

လွိုင်ကော်

၅၉၁၆၁

၅၆၄၃၀

၂၇၃၁

၉၅.၃၈

ဘောလခဲ

၁၁၂၀၉

၈၂၃၄

၂၉၇၅

၇၃.၄၅

စုစုပေါင်း

၇၀၃၇၀

၆၄၆၆၄

၅၇၀၆

၉၁.၇၂

 

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးပါက ကယားပြည်နယ်အတွင်း

မြို့/ကျေးရွာများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မည့် အခြေအနေ

စဉ်

ခရိုင်

အမည်

မြို့အရေအတွက်

ကျေးရွာအရေအတွက်

မီးလင်း

ရန်ကျန်

ရာခိုင်နှုန်း

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းမည့်

ကျန်

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းမည့်

ကျန်

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

စုစု

ပေါင်း

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

စုစု

ပေါင်း

လွိုင်ကော်

            

-  

-

၄၂၂

၃၆၀

၄၁

၄၀၁

၂၁

၄.၉၇

ဘောလခဲ

-

-

၈၈

၅၁

၃၀

၈၁

၇.၉၅

 

တိုင်းချုပ်

၁၁

၁၁

-

၁၁

-

၅၁၀

၄၁၁

၇၁

၄၈၂

၂၈

၅.၄၉

 

၂၀၂၁-၂၀၂၂(ပြည်ထောင်စု+တိုင်း/ပြည်နယ်) budget ပါ လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးပါက အမှန်တကယ်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မည့် အိမ်ထောင်စုဦးရေ

စဉ်

ခရိုင်အမည်

အိမ်ထောင်စု

 ဦးရေ

လက်ရှိ မီးသုံးစွဲနေသည့်

အိမ်ထောင်စုဦးရေ

(၂၀၂၁-၂၀၂၂) လုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်ပြီးပါက

မီးရရှိနိုင်မည့်

အိမ်ထောင်စုဦးရေ

(၂၀၂၁-၂၀၂၂) လုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်ပြီးပါက

မီးလင်းရန်ကျန်

အိမ်ထောင်စုဦးရေ

မီးလင်းပြီး 

အိမ်ထောင်စု

(%)

လွိုင်ကော်

၅၉၁၆၁

၅၆၄၃၀

၅၆၄၅၀

၂၇၁၁

၉၅.၄၁

ဘောလခဲ

၁၁၂၀၉

၈၂၃၄

၈၂၅၃

၂၉၅၆

၇၃.၆၂

စုစုပေါင်း

၇၀၃၇၀

၆၄၆၆၄

၆၄၇၀၃

၅၆၆၇

၉၂.၃၃

 

NEP Plan ဆောင်ရွက်ပြီးပါက ကယားပြည်နယ်အတွင်း မြို့/ကျေးရွာများ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မည့် အခြေအနေ

စဉ်

ခရိုင်

အမည်

မြို့အရေအတွက်

ကျေးရွာအရေအတွက်

မီးလင်း

ရန်ကျန်

ရာခိုင်နှုန်း

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းမည့်

ကျန်

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းမည့်

ကျန်

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

စုစု

ပေါင်း

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

စုစု

ပေါင်း

လွိုင်ကော်

 

၄၂၂

၃၆၀

၄၁

၄၀၁

၂၁

၄.၉၇

ဘောလခဲ

 

၈၈

၅၁

၃၀

၈၁

၇.၉၅

ပြည်နယ်ချုပ်

၁၁

၁၁

၁၁

 

၅၁၀

၄၁၁

၇၁

၄၈၂

၂၈

၅.၄၉

 

 

ကယားပြည်နယ်၏ NEP Plan ပြီးစီးပါက ဓာတ်အားရရှိနိုင်မည့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း

စဉ်

ခရိုင်အမည်

အိမ်ထောင်စု

 ဦးရေ

မီးလင်းမည့်

အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းရန်ကျန် အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းပြီး 

အိမ်ထောင်စု

(%)

လွိုင်ကော်

၅၉၁၆၁

၅၆၄၅၀

၂၇၁၁

၉၅.၄၁

ဘောလခဲ

၁၁၂၀၉

၈၂၅၃

၂၉၅၆

၇၃.၆၂

စုစုပေါင်း

၇၀၃၇၀

၆၄၇၀၃

၅၆၆၇

၉၂.၃၃

 

ကယားပြည်နယ်၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ

မြို့/ကျေးရွာများ မီးလင်းပြီးပါက တိုးတက်လာမည့် ဝန်အားအခြေအနေ

စဉ်

ခရိုင်အမည်

ဝန်အားသုံးစွဲမှု (မဂ္ဂါဝပ်)

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃

Max;

Min;

Max;

Min;

Max;

Min;

Max;

Min;

Max;

Min;

လွိုင်ကော်

၂၀.၁၈

၁၃.၃၀

၂၂.၂၀

၁၆.၈၃

၂၅.၅၃

၁၉.၃၅

၂၉.၃၆

၂၁.၂၉

၃၂.၀၀

၂၅.၀၀

ဘောလခဲ

၃.၂၂

၂.၁၄

၃.၅၄

၂.၃၅

၄.၀၇

၂.၇၁

၄.၆၈

၃.၂၉

၆.၅၀

၅.၀၀

 

 တိုင်းချုပ်

၂၃.၄၀

၁၅.၄၄

၂၅.၇၄

၁၉.၁၈

၂၉.၆၀

၂၂.၀၆

၃၄.၀၄

၂၄.၅၈

၃၈.၅၀

၃၀.၀၀