The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ကရင်ပြည်နယ်


ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့/ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုအခြေအနေ

စဉ်

ခရိုင်အမည်

 

မြို့အရေအတွက်

ကျေးရွာအရေအတွက်

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းပြီး

ကျန်

စာရင်း

ရှိ

မီးလင်းပြီး

ကျန်

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

ဓာတ်အား

စနစ်+

အခြား

စုစုပေါင်း

 

ဓာတ်

အား

စနစ်

အခြား

ဓာတ်အား

စနစ်+အခြား စုစုပေါင်း

 

ဒီဇယ်

ဆိုလာ

အသေး

စား

အိမ်နီးချင်း

ဒီဇယ်

ဆိုလာ

အသေး

စား

အိမ်နီး

ချင်း

ဘားအံ

-

-

-

-

၁၁၈၉

၆၁၁

၁၁

၁၈၀

၃၉

 

၈၄၁

၃၄၈

 

ဖာပွန်

-

-

-

 

၃၀၅

၁၁

၆၉

 

၉၂

၂၁၃

ကော့ကရိတ်

-

-

-

၅၄၆

၉၈

၃၂

၈၆

 

၂၁၉

၃၂၇

မြ၀တီ

၁ 

-

-

-

-

၅၇

၁၁

 

၄၁

 

၅၇

 

စုစုပေါင်း

၁၈

၁၂

-

-

၁၈

 -

၂၀၉၇

၇၂၈

၅၄

၃၇၆

၄၆

၁၂၀၉

၈၈၈

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဓာတ်အားစနစ်မှ

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိပြီး အိမ်ထောင်စုများ ခရိုင်အလိုက်စာရင်း

စဉ်

ခရိုင်အမည်

စာရင်းရှိ အိမ်ထောင်စု
ဦးရေ

မီးလင်းပြီး
အိမ် ထောင်စု

မီးလင်းရန် ကျန်
အိမ်ထောင်စု

မီးလင်းပြီး
အိမ် ထောင်စု
(%)

ဘားအံ

၁၆၁,၄၅၇

၁၂၄၂၉၁

၃၇၁၆၆

၇၆.၉၈

ဖာပွန်

၆,၅၀၂

၃,၄၉၈

၃,၀၀၄

၅၃.၈၀

ကော့ကရိတ်

၉၆,၀၆၆

၃၄၈၂၅

၆၁၂၄၁

၃၆.၂၅

မြဝတီ

၄၄,၀၁၆

၁၇၁၇၄

၂၆၈၄၂

၃၉.၀၂

ကရင်ပြည်နယ်စုစုပေါင်း

၃၀၈,၀၄၁

၁၇၉၇၈၈

၁၂၈၂၅၃

၅၈.၃၆

 

ကရင်ပြည်နယ်၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ (၅)နှစ်အတွင်းမြို့/

ကျေးရွာများ မီးလင်းပြီးပါက တိုးတက်လာမည့် ဝန်အားအခြေအနေ

စဉ်

ခရိုင် အမည်

ဝန်အားသုံးစွဲမှု(မဂ္ဂါဝပ်)

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂

Max;

Min;

Max;

Min;

Max;

Min;

Max;

Min;

Max;

Min;

၁။

ဘားအံ

၄၁.၆၅၁

၃၈.၂၉

၅၉.၆

၄၅.၇၄

၆၈.၅၄

၅၂.၅၇

၇၈.၈၂

၆၀.၄၆

၉၀.၆၄

၆၉.၅၃

၂။

ကော့ကရိတ်

၁.၃

၅.၂

၃.၇

၆.၆၉

၄.၉၆

၇.၆၉

၅.၇

၈.၈၄

၆.၅၆

၃။

မြ၀တီ

-

-

-

-

၁၂

၁၀

၁၃.၈

၁၁.၅

၁၅.၈၇

၁၃.၂၂

စုစုပေါင်း

၄၂.၉၅၁

၃၉.၂၉

၆၄.၈

၄၉.၄၄

၈၇.၂၃

၆၇.၅၃

၁၀၀.၃၁

၇၇.၆၆

၁၁၅.၃၅

၈၉.၃၁