The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ရခိုင်ပြည်နယ်


ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိပြီး အိမ်ထောင်စုများ

ခရိုင်အလိုက်စာရင်း

စဉ်

ခရိုင်အမည်

အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းပြီး

အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းရန်ကျန် အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းပြီး

အိမ်ထောင်စု

%

စစ်​တွေ

၁၀၉၂၅၆

၄၇၁၂၄

၆၂၁၃၂

၄၃.၁၃%

မြောက်ဦး

၁၄၅၉၈၇

၃၅၂၃၃

၁၁၀၇၅၄

၂၄.၁၃%

ကျောက်ဖြူ

၁၀၁၇၇၆

၄၂၄၇၉

၅၉၂၉၇

၄၁.၇၄%

သံတွဲ

၈၃၅၉၃

၄၈၄၁၀

၃၅၁၈၃

၅၇.၉၁%

မောင်တော

၆၂၂၇၀

၁၁၄၅၄

၅၀၈၁၆

၁၈.၃၉%

စုစုပေါင်း

၅၀၂၈၈၂

၁၈၄၇၀၀

၃၁၈၁၈၂

၃၆.၇၃%

၂၀၂၀-၂၀၂၁ (ပြည်ထောင်စု+ပြည်နယ်) Budget ပါ လုပ်ငန်းများပြီးစီးပါက အမှန်တကယ်

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိနိုင်မည့် အိမ်ထောင်စုဉီးရေ

စဉ်

ခရိုင်အမည်

အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းပြီး

အိမ်ထောင်စု

ဉီးရေ

မီးလင်းရန်ကျန်

အိမ်ထောင်စု

ဦးရေ

မီးလင်းပြီး

အိမ်ထောင်စု %

စစ်​တွေ

၁၀၉၂၅၆

၄၇၁၂၄

၆၂၁၃၂

၄၃.၁၃%

မြောက်ဦး

၁၄၅၉၈၇

၃၅၂၃၃

၁၁၀၇၅၄

၂၄.၁၃%

ကျောက်ဖြူ

၁၀၁၇၇၆

၄၂၄၇၉

၅၉၂၉၇

၄၁.၇၄%

သံတွဲ

၈၃၅၉၃

၄၈၄၁၀

၃၅၁၈၃

၅၇.၉၁%

မောင်တော

၆၂၂၇၀

၁၁၄၅၄

၅၀၈၁၆

၁၈.၃၉%

စုစုပေါင်း

၅၀၂၈၈၂

၁၈၄၇၀၀

၃၁၈၁၈၂

၃၆.၇၃%