The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ   မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ   မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

ရက်စွဲ  ။ ၁.၃.၂၀၁၉ 

စဥ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၈၂၀၀ ၈၁၇၀ ၃၀ ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၆၂၀၀ ၆၂၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၈၁၇၀ ၇၄၃၀ ၇၄၀ ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၆၂၀၀ ၆၁၉၉  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၃၀၀ ၃၃၀၀ - ၂၈၀၀ ၂၆၂၀ ၁၈၀ ၄၀၀၀ ၃၉၉၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၂၀၀ ၉၄၃ ၂၅၇ ၂၆၂၀ ၂၃၅၇ ၂၆၃ ၃၉၉၅ ၃၇၃၅ ၂၆၀  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၆၇၀၀ ၆၆၇၈ ၂၂ ၉၈၀၀ ၉၇၉၆ ၆၃၀၀ ၆၂၉၆  
မြို့နယ်ရုံး ၆၆၇၈ ၆၆၂၄ ၅၄ ၉၇၉၆ ၈၈၇၀ ၉၂၆ ၆၂၉၆ ၅၉၈၇ ၃၀၉  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၈၈၁ ၁၉ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၁၁ ၈၉ ၈၈၁ ၇၃၀ ၁၅၁ ၁၅၀၀ ၁၄၉၄  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၁၅၀၀ ၁၀၃၅၄ ၁၁၄၆ ၆၄၃၈ ၆၄၃၈ - ၆၆၄၃ ၆၄၉၈ ၁၄၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၃၅၄ ၉၇၇၉ ၅၇၅ ၆၄၃၈ ၆၂၄၄ ၁၉၄ ၆၄၉၈ ၆၄၉၆  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၆၀၀ ၉၆၀၀ - ၇၄၃၈ ၇၄၃၈ - ၃၄၃၀ ၃၄၃၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၆၀၀ ၉၄၆၆ ၁၃၄ ၇၄၃၈ ၇၄၃၆ ၃၄၃၀ ၃၄၂၈  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၀၅ ၂၉၅ ၁၀၀၀ ၉၉၄  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၄၇ ၉၄ ၂၀၅ ၁၁၇ ၈၈ ၇၉၄ ၅၀၀ ၂၉၄  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၁၇၀၀ ၁၁၄၈၆ ၂၁၄ ၈၉၀၀ ၈၉၀၀ - ၄၂၀၀ ၄၁၈၉ ၁၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၄၈၆ ၉၉၀၀ ၁၅၈၆ ၈၉၀၀ ၈၇၈၀ ၁၂၀ ၄၁၈၉ ၄၁၈၃  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၄၈၀၀ ၄၈၀၀ - ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၅၄၀၀ ၅၄၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၄၈၀၀ ၃၆၂၅ ၁၁၇၅ ၆၄၀၀ ၆၁၆၂ ၂၃၈ ၅၄၀၀ ၅၂၁၇ ၁၈၃  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၁၉၉၄၃ ၁၉၉၄၃ - ၄၁၉၅၀ ၄၁၉၄၆ ၁၂၆၃၆ ၁၂၆၁၅ ၂၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၉၉၄၃ ၁၉၅၆၇ ၃၇၆ ၄၁၉၄၆ ၄၁၈၀၄ ၁၄၂ ၁၂၆၁၅ ၁၂၅၄၄ ၇၁  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၁၁၈၀၀ ၁၁၇၆၄ ၃၆ ၁၃၄၀၀ ၁၃၄၀၀ - ၁၄၈၀၀ ၁၄၆၇၀ ၁၃၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၇၆၄ ၁၁၄၄၄ ၃၂၀ ၁၃၄၀၀ ၁၃၃၇၅ ၂၅ ၁၄၆၇၀ ၁၄၆၆၆  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၉၈၅၀ ၉၇၈၃ ၆၇ ၁၀၉၅၀ ၁၀၉၅၀ - ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၇၈၃ ၉၂၃၆ ၅၄၇ ၁၀၉၅၀ ၁၀၈၄၄ ၁၀၆ ၈၅၀၀ ၈၄၉၇  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၇၇၀၀ ၇၇၀၀ - ၉၈၇၆ ၉၈၇၆ - ၅၆၁၀ ၅၆၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၇၀၀ ၇၅၅၄ ၁၄၆ ၉၈၇၆ ၉၈၇၆ - ၅၆၁၀ ၅၆၁၀ -  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၆၉၂၇ ၆၉၂၇ - ၁၀၀၈၂ ၁၀၀၈၂ - ၁၀၇၇၉ ၁၀၀၇၇၉ -  
မြို့နယ်ရုံး ၆၉၂၇ ၆၆၈၆ ၂၄၁ ၁၀၀၈၂ ၁၀၀၃၁ ၅၁ ၁၀၇၇၉ ၁၀၇၇၉ -  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၈၆၅၀ ၈၆၅၀ - ၃၉၅၀ ၃၉၅၀ - ၂၃၀၀ ၂၂၉၃  
မြို့နယ်ရုံး ၈၆၅၀ ၇၁၀၃ ၁၅၄၇ ၃၉၅၀ ၃၂၇၇ ၆၇၃ ၂၂၉၃ ၂၂၁၈ ၇၅  
၁၆ ‌ေနပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၁၀၀ ၃၁၀၀ - ၁၄၀၀ ၁၃၆၆ ၃၄ ၇၆၃၀ ၇၆၂၇  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၅၂၀ ၂၈၀ ၁၃၆၆ ၁၂၅၄ ၁၁၂ ၇၆၂၇ ၇၆၀၈ ၁၉  

 

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ   မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၁၂၀၆၆၆ ၁၅၁၄၆၄ ၁၀၀၉၉၀ ၃၇၃၁၂၀  
ကချင် ၇၅၀၀ ၆၄၀၀ ၆၂၀၀ ၂၀၁၀၀  
ကယား ၃၃၀၀ ၂၈၀၀ ၄၀၀၀ ၁၀၁၀၀  
ကရင် ၆၇၀၀ ၉၈၀၀ ၆၃၀၀ ၂၂၈၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၅၀၀ ၃၄၀၀  
မွန် ၁၁၅၀၀ ၆၄၃၈ ၆၆၄၃ ၂၄၅၈၁  
ရခိုင် ၈၆၀၀ ၇၄၃၈ ၃၄၃၀ ၁၉၄၆၈  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၀၇၀၀ ၈၉၀၀ ၄၂၀၀ ၂၃၈၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၄၃၀၀ ၅၉၀၀ ၅၂၀၀ ၁၅၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၁၇၉၄၃ ၄၁၉၅၀ ၁၂၆၃၆ ၇၂၅၂၉  
၁၁ မကွေး ၁၁၈၀၀ ၁၃၄၀၀ ၁၄၈၀၀ ၄၀၀၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၉၈၅၀ ၁၀၉၅၀ ၈၅၀၀ ၂၉၃၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၇၇၀၀ ၉၈၇၆ ၅၆၁၀ ၂၃၁၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၆၉၂၇ ၁၀၀၈၂ ၁၀၇၇၉ ၂၇၇၈၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၈၆၅၀ ၃၉၅၀ ၂၃၀၀ ၁၄၉၀၀  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၁၀၀ ၁၄၀၀ ၇၆၃၀ ၁၂၁၃၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၂၀၅၇၀ ၁၄၁၁၈၄ ၁၀၀၇၂၈ ၃၆၂၄၈၂  

 

 

Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
11-Mar-2019