The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း ( ၃.၅.၂၀၁၉)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၇၂၀၀ ၇၂၀၀ - ၇၆၀၀ ၇၆၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၈၈၅၄ ၅၄၆ ၇၂၀၀ ၇၀၂၀ ၁၈၀ ၇၆၀၀ ၇၃၀၇ ၂၉၃  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၃၈၀ ၅၂၀ ၃၁၀၀ ၂၇၆၀ ၃၄၀ ၄၆၀၀ ၄၂၈၀ ၃၂၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၂၈၀ ၁၀၀၄ ၂၇၆ ၂၇၆၀ ၂၅၃၇ ၂၂၃ ၄၂၈၀ ၄၀၇၃ ၂၀၇  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၈၇၀၀ ၈၅၄၉ ၁၅၁ ၁၁၀၀၀ ၁၀၉၇၉ ၂၁ ၇၆၀၀ ၇၅၄၉ ၅၁  
မြို့နယ်ရုံး ၈၅၄၉ ၈၀၈၆ ၄၆၃ ၁၀၉၇၉ ၁၀၄၃၁ ၅၄၈ ၇၅၄၉ ၇၂၃၄ ၃၁၅  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၉၀၀ - ၁၉၀၀ ၁၈၉၀ ၁၀  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၉၃ ၉၀၀ ၈၀၀ ၁၀၀ ၁၈၉၀ ၁၈၉၀ -  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၃၅၀၀ ၁၃၁၇၂ ၃၂၈ ၇၂၃၈ ၇၂၃၈ - ၈၀၄၃ ၈၀၄၃ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၁၇၂ ၁၂၇၈၅ ၃၈၇ ၇၂၃၈ ၆၈၆၉ ၃၆၉ ၈၀၄၃ ၇၇၆၆ ၂၇၇  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၄၆၄၆ ၁၄၆၃၈ ၈၄၆၈ ၈၄၆၈ - ၄၂၄၂ ၄၂၂၁ ၂၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၄၆၃၈ ၁၄၁၀၉ ၅၂၉ ၈၄၆၈ ၈၃၈၇ ၈၁ ၄၂၂၁ ၄၁၆၈ ၅၃  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၁၅ ၂၈၅ ၁၀၀၀ ၉၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၂ ၈၉ ၂၁၅ ၁၃၇ ၇၈ ၇၉၇ ၅၅၄ ၂၄၃  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၇၀၀ ၁၃၃၇၀ ၃၃၃၀ ၉၈၀၀ ၉၇၉၅ ၅၇၀၀ ၅၆၇၅ ၂၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၃၇၀ ၁၂၂၅၅ ၁၁၁၅ ၉၇၉၅ ၉၇၃၁ ၆၄ ၅၆၇၅ ၅၄၂၅ ၂၅၀  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၆၃၀၀ ၅၈၆၆ ၄၃၄ ၇၁၀၀ ၇၀၇၀ ၃၀ ၆၂၀၀ ၆၁၁၇ ၈၃  
မြို့နယ်ရုံး ၅၈၆၆ ၅၁၄၂ ၇၂၄ ၇၀၇၀ ၆၈၂၃ ၂၄၇ ၆၁၁၇ ၅၇၅၄ ၃၆၃  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၂၆၉၄၃ ၂၆၆၁၉ ၃၂၄ ၄၂၇၅၀ ၄၂၇၅၀ - ၁၃၉၃၆ ၁၃၇၃၃ ၂၀၃  
မြို့နယ်ရုံး ၂၆၆၁၉ ၂၄၇၆၂ ၁၈၅၇ ၄၂၇၅၀ ၄၂၆၅၆ ၉၄ ၁၃၇၃၃ ၁၃၃၈၁ ၃၅၂  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၂၆၈၀၀ ၁၇၇၃၀ ၉၀၇၀ ၁၄၄၀၀ ၁၄၄၀၀ - ၁၆၃၀၀ ၁၆၂၉၀ ၁၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၇၇၃၀ ၁၅၈၀၅ ၁၉၂၅ ၁၄၄၀၀ ၁၄၃၆၉ ၃၁ ၁၆၂၉၀ ၁၆၀၈၁ ၂၀၉  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၁၈၅၀ - ၁၁၆၅၀ ၁၁၆၅၀ - ၉၅၀၀ ၉၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၀၅၇၆ ၁၂၇၄ ၁၁၆၅၀ ၁၁၃၂၅ ၃၂၅ ၉၅၀၀ ၉၃၇၀ ၁၃၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ - ၁၀၃၇၆ ၁၀၃၇၆ - ၆၂၁၀ ၆၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၂၀၀ ၉၀၁၀ ၁၉၀ ၁၀၃၇၆ ၁၀၃၄၆ ၃၀ ၆၂၁၀ ၆၁၉၅ ၁၅  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၀၅၈၂ ၁၀၅၈၂ - ၁၁၈၁၉ ၁၁၈၁၉ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၀၅၈၂ ၁၀၅၈၀ ၁၁၈၁၉ ၁၁၈၁၉ -  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၅၆၅၀ ၁၅၆၅၀ - ၄၂၄၈ ၄၂၄၈ - ၃၀၅၀ ၃၀၅၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၀ ၇၇၆၀ ၇၈၉၀ ၄၂၄၈ ၃၆၁၃ ၆၃၅ ၃၀၅၀ ၂၂၈၉ ၇၆၁  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၂၀၀ ၃၁၀၀ ၁၀၀ ၂၁၀၀ ၁၉၈၆ ၁၁၄ ၈၄၃၀ ၈၄၁၉ ၁၁  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၅၅ ၁၄၅ ၁၈၃၆ ၁၆၈၄ ၁၅၂ ၈၃၄၉ ၈၁၉၁ ၁၅၈  

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း (၃.၅.၂၀၁၉) 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၁၇၀၄၆၄ ၁၇၅၉၉၀ ၆၄၇၁၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၇၂၀၀ ၇၆၀၀ ၂၃၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၄၆၀၀ ၁၁၆၀၀  
ကရင် ၈၇၀၀ ၁၁၀၀၀ ၇၆၀၀ ၂၇၃၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၉၀၀ ၃၈၀၀  
မွန် ၁၃၅၀၀ ၇၂၃၈ ၈၀၄၃ ၂၈၇၈၁  
ရခိုင် ၁၃၆၄၆ ၈၄၆၈ ၄၂၄၂ ၂၆၃၅၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၅၇၀၀ ၉၈၀၀ ၅၇၀၀ ၃၁၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၅၈၀၀ ၆၆၀၀ ၆၀၀၀ ၁၈၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၂၄၉၄၃ ၄၂၇၅၀ ၁၃၉၃၆ ၈၁၆၂၉  
၁၁ မကွေး ၂၆၈၀၀ ၁၄၄၀၀ ၁၆၃၀၀ ၅၇၅၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၁၈၅၀ ၁၁၆၅၀ ၉၅၀၀ ၃၃၀၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၉၂၀၀ ၁၀၃၇၆ ၆၂၁၀ ၂၅၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၇၄၂၇ ၁၀၅၈၂ ၁၁၈၁၉ ၂၉၈၂၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၅၆၅၀ ၄၂၄၈ ၃၀၅၀ ၂၂၉၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၂၀၀ ၂၁၀၀ ၈၄၃၀ ၁၃၇၃၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၇၁၀၁၆ ၁၅၁၄၁၂ ၁၁၅၉၃၀ ၄၃၈၃၅၈  
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
14-May-2019